طبس
  • دانشگاه آزاد طبس

 

دانلود نام فرم
ردیف

راهنما وفرم های پایان نامه کارشناسی ارشد

 1

بخشنامه چگونگی زمان و تمدید پایان نامه ها

2

عنوان پایان نامه های دفاع شده تا تاریخ 95/7/16کلیه رشته های ارشد 3

اسامی پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد 4