طبس
  • دانشگاه آزاد طبس

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

        دكتر حميد رضائي فر

         دكتراي مديريت