طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
امکان تردد وسایل نقلیه دانشجویان در ایام امتحانات فراهم شد.

امکان تردد وسایل نقلیه دانشجویان در ایام امتحانات فراهم شد.

.