طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
حضور مدیریت وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس در زورخانه پوریای ولی

حضور مدیریت وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس در زورخانه پوریای ولی

.