تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 (گروه پزشکی)

ثبت نام و انتخاب واحد
شروع 09 / 06 / 1398
پايان 21 / 06 / 1398
شروع كلاسها
شنبه 23 / 06 / 1398
حذف و اضافه
شروع 06 / 07 / 1398
پايان 11 / 07 / 1398
پايان كلاسها
پنج شنبه 19 / 10 / 1398
امتحانات
شروع امتحانات ( شنبه ) 21 / 10 / 1398
پايان ( پنج شنبه) 03 / 11 / 1398

تذكرات

1-دانشجویانی که در بازه( 09 / 06 / 1398 الی 21 / 06 / 1398)، انتخاب واحد نمایند می‌توانند شهریه ثابت و متغیر را به صورت اقساط پرداخت نمایند.

2-دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی می توانند حداکثر 20 واحد درسی در صورت ارائه درس انتخاب نمایند.

3-دانشجویان کاردانی وکارشناسی که معدل نیمسال قبل(2-98-97)آنان17 وبالاتر باشد، می توانند حداکثر 24واحد درسی را انتخاب نمایند .

4-دانشجویان کاردانی وکارشناسی که حداکثر24 واحد باقیمانده داشته باشند، می توانند 24 واحد باقیمانده را در صورت ارائه دروس حتی اگردر ترم قبل مشروط شده باشند، انتخاب نمایند.

 5- انتخاب درس وصایای امام (ره) وآشنایی با قرآن کریم اضافه بر سقف واحد تعیین شده بلامانع است

 6-مسئولیت رعایت پیشنیاز ، رعایت سقف تعداد واحد وانتخاب دروس تکراری به عهده دانشجو می باشد.و در صورت هرگونه مشکل دروس مازاد حذف وشهریه مسترد نخواهدشد.

 7- دانشجویانیکه در بازه تعیین شده انتخاب واحد ننمایند در صورت موافقت شورای آموزشی با محدودیت در سقف تعداد واحدانتخابی مواجه خواهند شد. لذا از دانشجویان گرامی خواهشمنداست در بازه مذکور انتخاب واحد نمایند.

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 (گروه غیرپزشکی)

ثبت نام و انتخاب واحد
شروع 09 / 06 / 1398
پايان 21 / 06 / 1398
شروع كلاسها
شنبه 23 / 06 / 1398
حذف و اضافه
شروع 06 / 07 / 1398
پايان 11 / 07 / 1398
پايان كلاسها
پنج شنبه 12 / 10 / 1398
امتحانات
شروع امتحانات ( شنبه ) 14 / 10 / 1398
پايان ( پنج شنبه) 26 / 10 / 1398

تذكرات

1-دانشجویانی که در بازه( 09 / 06 / 1398 الی 21 / 06 / 1398)، انتخاب واحد نمایند می‌توانند شهریه ثابت و متغیر را به صورت اقساط پرداخت نمایند.

 2-دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی می توانند حداکثر 20 واحد درسی در صورت ارائه درس انتخاب نمایند.

 3-دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می توانند با دروس جبرانی حداکثر 14 واحد درسی درصورت موافقت شورای گروه و ارائه درس انتخاب نمایند

 4- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که درس وصایای امام وآشنایی با مبانی کامپیوتردر مقطع قبلی نگذرانده اند ملزم به گذراندن دروس مذکور در دوره کارشناسی ارشد می باشند.

 5-دانشجویان کاردانی وکارشناسی که معدل نیمسال قبل(2-98-97)آنان17 وبالاتر باشد، می توانند حداکثر 24واحد درسی را انتخاب نمایند .

 6-دانشجویان کاردانی وکارشناسی که حداکثر24 واحد باقیمانده داشته باشند، می توانند 24 واحد باقیمانده را در صورت ارائه دروس حتی اگردر ترم قبل مشروط شده باشند، انتخاب نمایند.

 7- انتخاب درس وصایای امام (ره) وآشنایی با قرآن کریم اضافه بر سقف واحد تعیین شده بلامانع است

 8-مسئولیت رعایت پیشنیاز ، رعایت سقف تعداد واحد وانتخاب دروس تکراری به عهده دانشجو می باشد.و در صورت هرگونه مشکل دروس مازاد حذف وشهریه مسترد نخواهدشد.

 9- دانشجویانیکه در بازه تعیین شده انتخاب واحد ننمایند در صورت موافقت شورای آموزشی با محدودیت در سقف تعداد واحدانتخابی مواجه خواهند شد. لذا از دانشجویان گرامی خواهشمنداست در بازه مذکور انتخاب واحد نمایند.

آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحدطبس

اوقات شرعي به افق طبس

شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

۱۸ جمادی الثانیة ۱۴۴۳ قمري

۲۲ ژانويه ۲۰۲۲ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۴۴
اذان ظهر ۱۱ : ۵۴
غروب آفتاب ۱۷ : ۰۴
اذان مغرب ۱۷ : ۲۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۱
انتخاب شهر